آشنایی با ساختار نیروی انسانی مهرآفرین

موسسه مهرآفرین با 123 نفر پرسنل ثابت و جمعیتی بالغ بر 516 نیروی داوطلب اداره می شود و میانگین زمانی که نیروی داوطلب در موسسه می گذارد 15 ساعت مفید در هفته می باشد که کاملا به صورت افتخاری است.

موسسه خیریه مهرآفرین

چارت سازمانی موسسه نیکوکاری مهرآفرین

موسسه خیریه مهرآفرین