تعداد مددجویان مهرآفرین

مجموع خانواده های تحت پوشش مهرآفرین

2390

خانوار که جمعیتی بالغ بر

10030

نفر را تشکیل می دهند.

در مقابل می توانید پراکندگی مددجویان مهرآفرین را در شهر های مختلف مشاهده نمایید.
 • 983 خانواده ساکن تهران - بد سرپرست
 • 401 خانواده ساکن تهران - مادران و کودکان بی خانمان
 • 188 خانواده ساکن تهران - کودکان کار و خیابان
 • 153 خانواده ساکن هندودر
 • 135 خانواده ساکن سیرجان
 • 116 خانواده ساکن کتیج
 • 88 خانواده ساکن زاهدان
 • 78 خانواده ساکن بندر عباس
 • 63 خانواده ساکن کرمان
 • 51 خانواده ساکن مشهد
 • 35 خامواده ساکن ورامین
 • 32 خانواده ساکن اراک
 • 30 خانواده ساکن نیشابور
 • 26 خانواده ساکن کرج
 • 11 یاسوج

کانون نخبگان مهرآفرین

پژوهش و تحقیق پیرامون آسیب های اجتماعی:آخرین پژوهش طراحی نماد ملی حمایت از کودک در ایران

تواندمندسازی و محله محوری در سکونتگاه های غیر رسمی البرز و شهریار

کانون جوانان مهرافرین جهت حمایت از کودکان کار و خیابان

طرح حمایت از مادران و کودکان کارتن خواب و زنان باردار

تحویل بسته ارزاق در تهران و شهرستانهای تحت حمایت

کمک هزینه زندگی به خانواده های بی بضاعت

هزینه های درمان بیماری های مددجویان تحت پوشش

کمک هزینه اجاره مسکن جهت خانواده های بی سرپناه

انجام خدمات مشاوره برای خانواده های تحت پوشش به صورت انفرادی و گروهی

تخصیص کمک هزینه تحصیلی به دانش آموز و دانشجویان تحت پوشش، در آغاز هر سال تحصیلی

سایر هزینه های متفرقه مانند هزینه های اداری و هزینه های مربوط به برگزاری جشنها

خرید پوشاک و البسه برای فرزندان مددجویان تحت پوشش

پرداخت وام بدون بهره و با اقساط بسیار کم به خانواده های تحت پوشش