کمک به تشخیص بیماری ناشناخته‌ بهاره

کمک به تشخیص بیماری ناشناخته‌ بهاره

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 220000 تومان

همین الان کمک می کنم
جمجمه امیر علی نیاز به جراحی فوری دارد

جمجمه امیر علی نیاز به جراحی فوری دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
قلب این کودکِ ۵ ماهه نیاز به جراحی دارد

قلب این کودکِ ۵ ماهه نیاز به جراحی دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم
نوجوان ۱۶ ساله در آستانه نابینایی

نوجوان ۱۶ ساله در آستانه نابینایی

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10023918 تومان

همین الان کمک می کنم
برای تسکین دردهای فاطمه

برای تسکین دردهای فاطمه

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
کمک کنیم امیر مهدی روی پایش بایستد و راه برود

کمک کنیم امیر مهدی روی پایش بایستد و راه برود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
 نگذاریم چشمان زیبای سیما کم دید و منحرف شود

نگذاریم چشمان زیبای سیما کم دید و منحرف شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 9185000 تومان

همین الان کمک می کنم
سانیا را تنها نگذاریم و امید بخش مادرش باشیم

سانیا را تنها نگذاریم و امید بخش مادرش باشیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 12000000 تومان

همین الان کمک می کنم