مجمع عمومي هيأت امناء مهرآفرين با تعداد ۹ نفر تشكيل و عاليترين مرجع تصميم گيري در موءسسه است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود. تبصره: فعاليت هيأت امنا تمامی به صورت افتخاري خواهد بود. ماده ۱- چنانچه هر يك از اعضاي هيأت امنا فوت نمايد يا استعفا دهد يا به هر صورت امكان فعاليت يا مشاركت در مجمع عمومي را نداشته باشد؛هيأت امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد را از ميان داوطلبان و با رأي سه چهارم اعضاء خود به عنوان جانشين انتخاب خواهد كرد.

مهرداد اکبریان
مهرداد اکبریان
فاطمه دانشور
فاطمه دانشور
جمیله شاهرخی امید
جمیله شاهرخی امید
علی دانشور
علی دانشور
حسین اکبریان
حسین اکبریان