نوزاد سه ماهه هنوز در چادر هست

همچنان خانواده های زیادی در سرمای سخت کرمانشاه داخل چادرها هستند

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟