در آرزوی یک روزِ بی‌درد

در آرزوی یک روزِ بی‌درد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100000 تومان

همین الان کمک می کنم
محمد هيچ گاه زندگي را تجربه نكرده است

محمد هيچ گاه زندگي را تجربه نكرده است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 190000 تومان

همین الان کمک می کنم
درمان دست محمد رضا در دست ماست

درمان دست محمد رضا در دست ماست

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100000 تومان

همین الان کمک می کنم
شمارش معکوس جهت جراحی قلب محمد جواد

شمارش معکوس جهت جراحی قلب محمد جواد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 70000 تومان

همین الان کمک می کنم
فاطمه ۸ ساله طعمه اسیدپاشی عموی خود شد

فاطمه ۸ ساله طعمه اسیدپاشی عموی خود شد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 262000 تومان

همین الان کمک می کنم
خواهر و برادر دردمند

خواهر و برادر دردمند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 35000000 تومان

همین الان کمک می کنم
حمایت مهرآفرین از فرزندان سمیه مهری

حمایت مهرآفرین از فرزندان سمیه مهری

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 1000000 تومان

همین الان کمک می کنم
آخرین روزهای زندگی فاطمه به ما واگذار شده

آخرین روزهای زندگی فاطمه به ما واگذار شده

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 1225000 تومان

همین الان کمک می کنم
زیبایی و شنوایی را به مصطفی برگردانیم

زیبایی و شنوایی را به مصطفی برگردانیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000 تومان

همین الان کمک می کنم
بسازیم فردایی بهتر از امروز

بسازیم فردایی بهتر از امروز

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000 تومان

همین الان کمک می کنم
یاسین با حلزون جان میگیرد

یاسین با حلزون جان میگیرد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 650000 تومان

همین الان کمک می کنم