سقفی به اندازه نفیسه و فرزندان بیمارش

سقفی به اندازه نفیسه و فرزندان بیمارش

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 7000000 تومان

همین الان کمک می کنم
قلب نفس برای تپیدن به یاری شما نیاز دارد

قلب نفس برای تپیدن به یاری شما نیاز دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10007000 تومان

همین الان کمک می کنم
مهتاب کوچولو چشم به یاری شما دارد

مهتاب کوچولو چشم به یاری شما دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 5705000 تومان

همین الان کمک می کنم
انفجار صورت و دست های کوچکش را سوزاند

انفجار صورت و دست های کوچکش را سوزاند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10005000 تومان

همین الان کمک می کنم
حسین برای فلج نشدن باید جراحی شود

حسین برای فلج نشدن باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم
تنها راه نجات امیرصدرا پیوند کبد است

تنها راه نجات امیرصدرا پیوند کبد است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
مریم و مهران چشم به یاری شما دارند

مریم و مهران چشم به یاری شما دارند

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم