گزارش عملکرد مالی سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳

گزارش عملکرد مالی سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ | 0 دیدگاه | جمعه ۲۳,مرداد,۱۳۹۴ | 2855 نفر

گزارش عملکرد مالی موسسه مهرآفرین پناه عصر
(سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳)

تمامی هزینه ها به ریال می باشد

Smiley face
Smiley
Smiley face

توضیحات درآمد:
1.    کمک ها و عواید نقدی شامل : واریزی یاوران موسسه به حسابهای بانکی اعلامی از سوی موسسه می باشد.  عواید صندوق ، حق عضویت ، حق سرپرستی و سایر کمک های نقدی
2.     کمک ها و عواید غیر نقدی شامل : اهدای زمین ، خدمات ، ساختمان ، پوشاک ، ارزاق و سایر لوازم غیر نقدی می باشد


توضیحات هزینه ها :
1.    کمک هزینه زندگی مددجویان : مبالغی است که جهت گذران زندگی به حساب مددجویان موسسه که عمدتا مادران با صلاحیت می باشند و بر طبق تشخیص مددکاران اجتماعی انتخاب میشوند واریز میگردد
2.    خدمات مشاوره و خدمات مددکاری اجتماعی : شامل خدمات پزشکی ، بهداشتی و درمانی و  مشاوره ای ، حقوقی ، روانشناسی ، تامین مسکن ، و ... می باشد.
3.    خدمات آموزشی : مبالغی که صرف تحصیلات دانش آموزان و آموزش مهارت های زندگی و دیگر کارگاه های لازم به مددجویان می شود.
4.    هزینه های عمومی و نگهداری شامل : هزینه های آب ، برق ، تلفن ، ایاب و ذهاب مددکاران و مددجویان ، هزینه های اداری ، تعمیرات ساختمان و ...
5.    حقوق و دستمزد شامل دستمزد کارکنان قراردادی موسسه می باشد. ارائه تعداد این کارکنان در سال 89 ، 27 نفر سال 90, 32 نفر       , سال ,91 , 28   نفر       سال 92 ,26 نفر   سال 93, 26 نفر بوده است
6.    هزینه های توانمند سازی: هزینه های مربوط به راه اندازی کارگاه های اشتغال ،ارائه اعطای وام خدمات مهارت و حرفه آموزی ، ورزشی و هرآنچه به توانمند شدن و بهبود مددجو جهت بازگشت به جامعه کمک کند.
7.    پروژه های عمرانی / توسعه ای شامل: پروژه های عمران هزینه هایی که صرف راه اندازی واحد های جدید ، در تهران و شهرستان ها توسعه فعالیت های مهرآفرین ، فعالیت های پژوهشی ، تحقیقی پیرامون آسیب های نو پدید ، ساخت و احداث مدارس در منطق بسیار محروم ، مجتمع های خدمات بهداشتی و بهزیستی و ... که در راستای ماموریت های موسسه باشد.
موسسه طی سال های 1390 و 1391 بدهکار شده است که شرکت های حامی موسسه در آینده باز پرداخت آن را تقبل نموده اند.

دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟