کمک کنیم امیر مهدی روی پایش بایستد و راه برود

کمک کنیم امیر مهدی روی پایش بایستد و راه برود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
 نگذاریم چشمان زیبای سیما کم دید و منحرف شود

نگذاریم چشمان زیبای سیما کم دید و منحرف شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 9185000 تومان

همین الان کمک می کنم
سانیا را تنها نگذاریم و امید بخش مادرش باشیم

سانیا را تنها نگذاریم و امید بخش مادرش باشیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 12000000 تومان

همین الان کمک می کنم
قوزک پای ماریه یاری رفتن نداره

قوزک پای ماریه یاری رفتن نداره

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10005000 تومان

همین الان کمک می کنم
کارن می‌خواهد راه برود

کارن می‌خواهد راه برود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10010000 تومان

همین الان کمک می کنم
تپش‌های قلبِ دختری با لباس نارنجی

تپش‌های قلبِ دختری با لباس نارنجی

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 11675000 تومان

همین الان کمک می کنم
دانیال در آرزوی راه رفتن

دانیال در آرزوی راه رفتن

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 13000000 تومان

همین الان کمک می کنم